Ordensreglement for Lyndbyparkens Grundejere

 1. Der skal drages omsorg for, at husdyr ikke er til gene for øvrige beboere. Efterladenskaber fra hunde må ikke forefindes på grønne områder og rabatter langs veje.
 2. Knallertkørsel udover til- og frakørsel er ikke tilladt.
 3. Græsrabat, stier, vej- og parkeringsareal ved hver enkelt parcel, skal altid fremtræde rengjorte og holdes fri for ukrudt. Græsrabatter langs veje skal slås hver 14. dag.
 4. Der må ikke opbevares materialer og lignende på rabatter og vejareal.
 5. Kørende skal udvise fornødent hensyn og hastigheden må ikke overstige 30 km/t.
 6. Parkering på stam-, bolig- og adgangsveje samt kørsel og parkering på græsrabatter er ikke tilladt.
 7. Al brug af støjende maskiner er ikke tilladt på hverdage før kl. 7 og efter kl. 19.30, i weekenden samt helligdage før kl. 9.00 og efter kl. 16.00. Eksempler: Vinkelsliber, motorplæneklipper, motorsav. Ved arbejde ud over de nævnte tidsrum aftales det på forhånd med naboerne.
 8. Hække og træer mod fællesarealer, skal holdes nede så området er præsentabelt. Veje og stier skal være fremkommelige, iht. kommunens regler som illustreret nedenfor:
  Kilde: Lejre Kommune
  For yderligere henvises til Hegnsloven samt Vejlovens §103
 9. Langtidsparkering af entreprenørredskaber samt køretøjer over 3.500 kg er ikke tilladt.
 10. Henstilling af uindregistrerede biler samt både, der opstillet på grunden opnår en højde på mere end 220 cm målt fra jordniveau, er ikke tilladt.
 11. Indregistrerede campingvogne bør henstilles til mindst mulig gene for naboer.
 12. Støj, som må anses for at være ud over det almindelige for boligområder, er ikke tilladt.
Bestyrelsen henstiller til at I overholder Ordensreglementet efter bedste evne og tager kontakt til nærmeste naboer og evt. bestyrelsen i tilfælde af, at der opstår behov for en lokal aftale.

Det er til en hver tid muligt at melde sin utilfredshed i forhold til manglende overholdelse af ovenstående punkter til bestyrelsen. Der vil blive vurderet på den konkrete sag og i tilfælde af det er nødvendigt, rettet henvendelse til skadevolder.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 2014.

Bestyrelsen

Du kan downloade ordensreglementet som PDF fil her