onsdag den 31. oktober 2018

Grundejerforeningens indsigelse mod etableringen af byggepladsen på Hornsherredvej

Lejre kommune har allerede modtaget en del indsigelser og kommentarer til planerne om at etablere en midlertid byggeplads på Hornsherredvejen i forbindelse med den kloakseparering, der skal gennemføres i store dele af Lyndby i løbet af 2019.

Som nævnt i tidligere skrivelser og på foreningens blog har Lejre kommune og Fors A/S lejet et stykke landbrugsjord som grænser op til vores stamvej og de påtænker at etablere til- og frakørsel via Lyndbyparkens udkørselsvej.

Grundejerforeningen har netop fremsendt skrivelsen som kan læses her omkring planerne og vi håber naturligvis at denne samt øvrige indsigelser vil påvirke beslutningen således at man enten 1) finder et andet sted til etableringen af byggepladsen, 2) etablere udkørsel direkte til Hornsherredvej eller - såfremt man fastholder at anvende vores stamvej - 3) skriftligt tilkendegiver at ALLE skader og gener som måtte opstå i forbindelse med arbejdet vil blive kompenseret og afholdt af Lejre Kommune / Fors A/S.

fredag den 19. oktober 2018

Byggepladsen, Hornsherredvej 65 - har du/I kommentarer eller bemærkninger til kommunen er det nu

Lejre kommune har netop sendt os den endelige plan for etableringen af den midlertidige bygge- og parkeringsplads, der skal anvendes i forbindelse med kloaksepareringsprojektet i Lyndby som forventes at strække sig over det meste af 2019 - det fulde brev kan læses her. Det drejer sig, som tidligere beskrevet, om arealet beliggende til venstre for stamvejen ind i Lyndbyparken.

Det er vigtigt at fremhæve, at der foreligger en tidsfrist for fremsendelse af eventuelle bemærkninger eller spørgsmål til kommunen - disse skal være kommunen i hænde inden 1. november 2018 og skal sendes til Birgitte Uhrbrand på email biuh@lejre.dk.

vedhæftede plantegning kan I se hvorledes Fors A/S kommer til at anvende arealet og det er vigtigt at påpege, at færdsel til og fra arealet vil foregå via vores stamvej, idet en direkte adgang til Hornsherredvej åbenbart ville kunne skabe trafikale problemer.

Ifølge aftalen med kommunen vil eventuelle skader på stamvejen, som følge af den stærkt øgede trafik i perioden, blive udbedret på kommunens regning.

Der kan imidlertid være andre bekymringer som det er vigtigt at vi gør kommunen opmærksom på inden tidsfristens udløb.

En beboer i Lyndbyparken har allerede fremsendt en række bemærkninger omhandlende eventuelle støjproblemer, forurening, belysning af arealet samt brugen af stamvejen. Bestyrelsen har nogen bemærkninger blandt andet til etableringen af vandforsyning til pladsen som sandsynligvis vil betyde en opgravning af dele af stamvejen.

Hvis du/I har bemærkninger, spørgsmål eller andet så husk at kontakte Birgitte Uhrbrand inden tidsfristens udløb.