søndag den 16. december 2018

Etablering af Lyndby Byhus på Lyndbyparkens fællesområde ved Hornsherredvej

Med salget af Lyndby Rådhus til en privat investor har byen mistet muligheden for at benytte det gamle rådhus til arrangementer af forskellig art og det har fået Lyndby By- og Bådelaug til at spekulere i muligheden for at bygge et medborgerhus i Lyndby.

Lejre Kommune ser positivt på ideen og Lyndby Kirke har også givet tilsagn om økonomisk bidrag til projektet.

Tilbage står opgaven med at finde en placering til medborgerhuset - på denne skitse er der indtegnet 4 forslag til bygningens placering. Det ene sted er fællesarealet i Lyndbyparken som grænser op til Hornsherredvej.

Placeringen af medborgerhuset på vores fælles areal kræver naturligvis en enig grundejerforening og i den forbindelse er der en række forhold der skal tages højde for og som skal diskuteres på en generalforsamling så alle beboere har mulighed for at få indflydelse på beslutningen:

Huset foreslås bygget med indkørsel ud mod Hornsherredvej og så langt ned til vejen som muligt. Der vil i bygningen ikke være vinduer ud mod de tilstødende matrikler. I forslaget indgår desuden muligheden for at etablere en støjvold og desuden påpeger initiativtagerne at bygningen i sig selv vil skærme af mod en del af trafikstøjen fra Hornsherredvej.

Så langt så godt.

Der er imidlertid en lang række andre forhold som der skal tages stilling til:
  • Hvor stor en del af det nuværende fællesareal skal Lyndbyparken afstå?
  • Hvor skal indkørslen etableres - på grund af den voldsomme trafikmængde på Hornsherredvej er det ikke sandsynligt at ind- og udkørsel vil kunne etableres direkte til denne.
  • Hvor skal der etableres parkeringspladser til brugerne af medborgerhuset?
  • Hvad med den støj som fester og arrangementer afholdt i medborgerhuset uvilkårligt vil afstedkomme?
  • Hvem skal stå for ind- og udvendig vedligeholdelse af stedet?
  • Hvad menes der med støjvold? Er det en egentlig vold som vil betyde at bevoksningen skal fjernes eller er der tale om en mur? Og er der foretaget grundige undersøgelser af hvilken løsning der reelt vil gøre en forskel for beboerne mod Hornsherredvej?
  •  Hvem skal have brugsret til medborgerhuset? Er det alle i Lyndby og omegn der kan booke sig ind og afholde fester og arrangementer?
  • Hvad med etablering af udendørsbelysning?
  • Hvilken handel tænker kommunen det kommer til at handle om? Et reelt salg af arealet? En byttehandel hvor kommunen overtager vedligeholdelsen af de private veje i bebyggelsen? Eller en udskiftning af slidlaget på vejene?
Etableringen af et medborgerhus vil desuden næppe gøre de tilstødende matrikler / huse mere salgbare - der skal en mere end almindelig dygtig ejendomshandler til at sælge ideen om at være nabo til et halvoffentligt festlokale som en attraktiv ting.

Og endelig: vil beboerne i Lyndbyparken være interesserede i at tilføre bebyggelsen den øgede mængde af potentielle konfliktsituationer og øget adfærd når vi pludseligt skal ‘lægge jord’ til arrangementer og fester af diverse karakter.

Ikke mindst beboerne som får medborgerhuset som direkte nabo bør her have en stemme i debatten.

torsdag den 13. december 2018

Forslag om begrænsning af lastbiltrafik på Hornsherredvej

Dan Christensen, som bor i Lyndby men på den anden side af Hornsherredvej, har adskillige gange forsøgt at komme i dialog med Lejre Kommune omkring den efterhånden meget voldsomme trafik af lastbiler der buldrer igennem vores lille landsby døgnet rundt. Indtil videre har hans henvendelser - som også tæller klager til Trafikministeriet - ikke vundet det helt store gehør men nu har kommunen, på deres hjemmeside, oprettet en mulighed for at borgere kan stille forslag og andre borgere kan derefter stemme for de oprettede forslag.

Hvis et forslag får mere end 650 stemmer kommer det på dagsordenen hos kommunalbestyrelsen.

I finder Dan's forslag på følgnede måde:

1 - klik på dette link: https://www.lejre.dk/politik/stil-dit-forslag-til-lokalpolitikerne/
2 - Rul ned ad siden til du finder forslaget med titlen "Forslag - begrænsning af lastvognstrafik på Hornsherredvej"
3 - Klik på den nedadvendte pil i højre side - så åbner hele forslaget og du kan nederst registrere din stemme med navn og adresse

Alle beboere over 18 år kan stemme, så antallet af stemmeberettigede begrænser sig ikke kun til én stemme per husstand - jo flere i husstanden der stemmer jo bedre.