søndag den 16. december 2018

Etablering af Lyndby Byhus på Lyndbyparkens fællesområde ved Hornsherredvej

Med salget af Lyndby Rådhus til en privat investor har byen mistet muligheden for at benytte det gamle rådhus til arrangementer af forskellig art og det har fået Lyndby By- og Bådelaug til at spekulere i muligheden for at bygge et medborgerhus i Lyndby.

Lejre Kommune ser positivt på ideen og Lyndby Kirke har også givet tilsagn om økonomisk bidrag til projektet.

Tilbage står opgaven med at finde en placering til medborgerhuset - på denne skitse er der indtegnet 4 forslag til bygningens placering. Det ene sted er fællesarealet i Lyndbyparken som grænser op til Hornsherredvej.

Placeringen af medborgerhuset på vores fælles areal kræver naturligvis en enig grundejerforening og i den forbindelse er der en række forhold der skal tages højde for og som skal diskuteres på en generalforsamling så alle beboere har mulighed for at få indflydelse på beslutningen:

Huset foreslås bygget med indkørsel ud mod Hornsherredvej og så langt ned til vejen som muligt. Der vil i bygningen ikke være vinduer ud mod de tilstødende matrikler. I forslaget indgår desuden muligheden for at etablere en støjvold og desuden påpeger initiativtagerne at bygningen i sig selv vil skærme af mod en del af trafikstøjen fra Hornsherredvej.

Så langt så godt.

Der er imidlertid en lang række andre forhold som der skal tages stilling til:
  • Hvor stor en del af det nuværende fællesareal skal Lyndbyparken afstå?
  • Hvor skal indkørslen etableres - på grund af den voldsomme trafikmængde på Hornsherredvej er det ikke sandsynligt at ind- og udkørsel vil kunne etableres direkte til denne.
  • Hvor skal der etableres parkeringspladser til brugerne af medborgerhuset?
  • Hvad med den støj som fester og arrangementer afholdt i medborgerhuset uvilkårligt vil afstedkomme?
  • Hvem skal stå for ind- og udvendig vedligeholdelse af stedet?
  • Hvad menes der med støjvold? Er det en egentlig vold som vil betyde at bevoksningen skal fjernes eller er der tale om en mur? Og er der foretaget grundige undersøgelser af hvilken løsning der reelt vil gøre en forskel for beboerne mod Hornsherredvej?
  •  Hvem skal have brugsret til medborgerhuset? Er det alle i Lyndby og omegn der kan booke sig ind og afholde fester og arrangementer?
  • Hvad med etablering af udendørsbelysning?
  • Hvilken handel tænker kommunen det kommer til at handle om? Et reelt salg af arealet? En byttehandel hvor kommunen overtager vedligeholdelsen af de private veje i bebyggelsen? Eller en udskiftning af slidlaget på vejene?
Etableringen af et medborgerhus vil desuden næppe gøre de tilstødende matrikler / huse mere salgbare - der skal en mere end almindelig dygtig ejendomshandler til at sælge ideen om at være nabo til et halvoffentligt festlokale som en attraktiv ting.

Og endelig: vil beboerne i Lyndbyparken være interesserede i at tilføre bebyggelsen den øgede mængde af potentielle konfliktsituationer og øget adfærd når vi pludseligt skal ‘lægge jord’ til arrangementer og fester af diverse karakter.

Ikke mindst beboerne som får medborgerhuset som direkte nabo bør her have en stemme i debatten.

torsdag den 13. december 2018

Forslag om begrænsning af lastbiltrafik på Hornsherredvej

Dan Christensen, som bor i Lyndby men på den anden side af Hornsherredvej, har adskillige gange forsøgt at komme i dialog med Lejre Kommune omkring den efterhånden meget voldsomme trafik af lastbiler der buldrer igennem vores lille landsby døgnet rundt. Indtil videre har hans henvendelser - som også tæller klager til Trafikministeriet - ikke vundet det helt store gehør men nu har kommunen, på deres hjemmeside, oprettet en mulighed for at borgere kan stille forslag og andre borgere kan derefter stemme for de oprettede forslag.

Hvis et forslag får mere end 650 stemmer kommer det på dagsordenen hos kommunalbestyrelsen.

I finder Dan's forslag på følgnede måde:

1 - klik på dette link: https://www.lejre.dk/politik/stil-dit-forslag-til-lokalpolitikerne/
2 - Rul ned ad siden til du finder forslaget med titlen "Forslag - begrænsning af lastvognstrafik på Hornsherredvej"
3 - Klik på den nedadvendte pil i højre side - så åbner hele forslaget og du kan nederst registrere din stemme med navn og adresse

Alle beboere over 18 år kan stemme, så antallet af stemmeberettigede begrænser sig ikke kun til én stemme per husstand - jo flere i husstanden der stemmer jo bedre.

onsdag den 31. oktober 2018

Grundejerforeningens indsigelse mod etableringen af byggepladsen på Hornsherredvej

Lejre kommune har allerede modtaget en del indsigelser og kommentarer til planerne om at etablere en midlertid byggeplads på Hornsherredvejen i forbindelse med den kloakseparering, der skal gennemføres i store dele af Lyndby i løbet af 2019.

Som nævnt i tidligere skrivelser og på foreningens blog har Lejre kommune og Fors A/S lejet et stykke landbrugsjord som grænser op til vores stamvej og de påtænker at etablere til- og frakørsel via Lyndbyparkens udkørselsvej.

Grundejerforeningen har netop fremsendt skrivelsen som kan læses her omkring planerne og vi håber naturligvis at denne samt øvrige indsigelser vil påvirke beslutningen således at man enten 1) finder et andet sted til etableringen af byggepladsen, 2) etablere udkørsel direkte til Hornsherredvej eller - såfremt man fastholder at anvende vores stamvej - 3) skriftligt tilkendegiver at ALLE skader og gener som måtte opstå i forbindelse med arbejdet vil blive kompenseret og afholdt af Lejre Kommune / Fors A/S.

fredag den 19. oktober 2018

Byggepladsen, Hornsherredvej 65 - har du/I kommentarer eller bemærkninger til kommunen er det nu

Lejre kommune har netop sendt os den endelige plan for etableringen af den midlertidige bygge- og parkeringsplads, der skal anvendes i forbindelse med kloaksepareringsprojektet i Lyndby som forventes at strække sig over det meste af 2019 - det fulde brev kan læses her. Det drejer sig, som tidligere beskrevet, om arealet beliggende til venstre for stamvejen ind i Lyndbyparken.

Det er vigtigt at fremhæve, at der foreligger en tidsfrist for fremsendelse af eventuelle bemærkninger eller spørgsmål til kommunen - disse skal være kommunen i hænde inden 1. november 2018 og skal sendes til Birgitte Uhrbrand på email biuh@lejre.dk.

vedhæftede plantegning kan I se hvorledes Fors A/S kommer til at anvende arealet og det er vigtigt at påpege, at færdsel til og fra arealet vil foregå via vores stamvej, idet en direkte adgang til Hornsherredvej åbenbart ville kunne skabe trafikale problemer.

Ifølge aftalen med kommunen vil eventuelle skader på stamvejen, som følge af den stærkt øgede trafik i perioden, blive udbedret på kommunens regning.

Der kan imidlertid være andre bekymringer som det er vigtigt at vi gør kommunen opmærksom på inden tidsfristens udløb.

En beboer i Lyndbyparken har allerede fremsendt en række bemærkninger omhandlende eventuelle støjproblemer, forurening, belysning af arealet samt brugen af stamvejen. Bestyrelsen har nogen bemærkninger blandt andet til etableringen af vandforsyning til pladsen som sandsynligvis vil betyde en opgravning af dele af stamvejen.

Hvis du/I har bemærkninger, spørgsmål eller andet så husk at kontakte Birgitte Uhrbrand inden tidsfristens udløb.


søndag den 23. september 2018

Renoveringsprojektet

I juni mødtes vi for at aftale de sidste detaljer i renoveringsprojektet og september blev så måneden hvor det hele løb af stablen.

Hjertebjerggård startede med at fjerne bevoksningen under træerne samt de efterhånden godt nedslidte og ødelagte steler - i samme ombæring blev træernes kroner beskåret og tilrettet så de fremstår væsentligt mere harmoniske og samtidigt uden lavthængende grene som tidligere var en udfordring for skraldebiler og andre nødvendige gæster i bebyggelsen.

Dernæst blev kantstenene i hjørnerne fjernet og der blev etableret rundede hjørner i begge ender af parkeringsområdet, som vil gøre det væsentligt lettere for lastbiler - og os andre - at komme omkring på de ikke synderligt brede veje.Forbindelsesstien mellem fællesparkeringen for de lige numre og Lejregårdsvej fik også en ordentlig omgang - den gamle belægning blev fuldstændigt fjernet og et stort træ, hvis rødder havde ageret murbrækker i svær grad, blev fældet og dens rødder uskadeliggjort så problemet ikke opstår igen.

Nu rykkede asfaltfolkene ind og både de nyanlagte rundede hjørner samt stien blev asfalteret med flot, sort asfalt og der blev anbragt nye metal-bomme for enden af adgangsstien.

Vores 'bump' blev også istandsat og fik flot ny belægning og trafikmarkeringerne blev opmalet på ny så det nu næsten er en fornøjelse at køre over dem.

Kronen blev sat på værket da gartneren først udlagde stabilgrus, dernæst en kraftig ukrudtshæmmende dug og endelig et lag store søsten omkring alle træerne.

søndag den 2. september 2018

Email-adresser på beboerne i Lyndbyparken

Som de fleste af jer har set, runddelte bestyrelsen over sommeren en skrivelse omkring email-adresser på beboerne. Det var naturligvis affødt af databeskyttelsesforordningens ikrafttræden den 25. maj.

Over halvdelen af jer har, indtil videre, meldt tilbage omkring opdatering og bekræftelse af email, hvilket jo er superfint. De af jer som ikke har reageret på skrivelsen er blevet slettet fra vores email-liste - hvilket vi er forpligtigede til at gøre.

Som nævnt i den oprindelige skrivelse vil bestyrelsen fremadrettet primært kommunikere via email og på denne blog. De eneste skrivelser som fortsat vil blive printet og runddelt vil være de to halvårlige kontingentopkrævninger samt kommunikation omkring generalforsamlinger.

De beboere som har fået 'arkiveret' den oprindelige skrivelse sammen med sommerens tilbud på grill-pølser og badebassiner kan naturligvis fortsat tilmelde sig vores email-liste. Skriv en email til kassereren@lyndbyparken.dk - så bliver I koblet på listen og vil modtage informationer om stort og småt som rører sig i området.

søndag den 26. august 2018

Etablering af byggeplads ved Lyndbyparken

Nogle af jer har måske set, at der har været en del aktivitet på marken til venstre for indkørslen til Lyndbyparken. Det handler om etableringen af en byggeplads i forbindelse med separatkloakeringen af en del af Lyndby - primært den del som ligger på den østlige side af Hornsherredvej.

Det er Fors A/S som skal forestå dette arbejde og Lejre Kommune har indgået en aftale med landmanden som ejer marken om at leje ca. 6.000 m2 af hans jord syd for Lyndbyparken og anvende dette område som byggeplads mens arbejdet pågår.

Trafik til og fra byggepladsen vil foregå via vores stikvej og eventuelle skader som måtte opstå i forbindelse med den øgede trafik bliver udbedret af kommunen, hvorfor der er blevet lavet fotodokumentation af vejens tilstand af både kommunen og af os som vi kan konsultere når arbejdet er overstået.

Vi krydser fingre for at projektet ikke giver for store trafikale gener for os - grundejerforeningen er ikke blevet ikke kontaktet af hverken Fors A/S eller Lejre Kommune før aftalen var indgået og gravemaskinen havde taget de første spadestik.

Alternativet til at anvende vores stikvej havde åbenbart været, at der blev etableret en midlertidig vej parallelt med vores og det ville angiveligt have medført endnu større gener for alle parter end den valgte løsning.

tirsdag den 26. juni 2018

Og hvad blev vi så enige om ...

Mandag den 4. juni 2018 afholdte vi ekstraordinær generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening og beslutningerne kan I læse i referatet som I finder her.

Fortsat god sommer.

tirsdag den 15. maj 2018

Ekstraordinær generalforsamling i Lyndbyparkens Grundejerforening

På den ordinære generalforsamling den 22. marts, var der bred enighed om at gennemføre det såkaldte forskønnelsesprojekt i Lyndbyparken - der var imidlertid et par åbne punkter som vi har behov for jeres mening - og ikke mindst stemme - omkring. Derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling:

Mandag den 4. juni kl. 19.30

Vi mødes på den fælles parkeringsplads ved de lige numre.

I kan se mødeindkaldelsen ved at klikke på dette link og tilbuddet fra Hjertebjerggård som omtales kan findes ved at klikke på dette link.

Vi håber at rigtigt mange af jer må have tid og lyst til at komme og give jeres besyv med.

Vel mødt.

tirsdag den 10. april 2018

Grundejerforeningens kontingent

De af beboerne i Lyndbyparken, som ikke har modtaget et girokort med den halvårlige opkrævning af kontingentet til Grundejerforeningen, har ikke af skrivelsen kunne se hvad kontingentet er, så for god ordens skyld kan jeg oplyse at det samlede årlige kontingent til foreningen er kr. 2.500 fordelt på 2 halvårlige opkrævninger á kr. 1.250 med forfald den 30. april og den 30. oktober.